Praca w  GRUPIE PGO

W naszej Grupie pracują zarówno doświadczeni pracownicy jak i osoby, które zatrudniamy na starcie ich kariery zawodowej.

Uczymy się od siebie nawzajem najlepszych praktyk zarządzania. Menedżerowie Grupy dbają o integrację i motywację oraz wspieranie rozwoju kwalifikacji i ambicji zawodowych podległych Pracowników.

Praca jest oparta czytelnych zasadach współpracy, normach etycznych, szacunku dla praw i godności człowieka.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wdrażamy nowoczesne narzędzia (systemy ocen, program kadry zastępczej, projekty rozwojowe) i stajemy się coraz bardziej pożądanym pracodawcą na rynku.

Zdajemy sobie sprawę, że większość nas szuka nie tylko pracy, ciekawych projektów zawodowych ale i możliwości rozwoju swoich kompetencji.

Kompetencji managerskich i zawodowych – z interesującego ich obszaru działalności przedsiębiorstwa.

Każdy pracownik może rozwijać się m.in poprzez udział w studiach podyplomowych (np. na Politechnice Śląskiej), z którą Spółka współpracuje w zakresie kształcenia.

Dzięki uczestnictwu w w programach rozwojowych zatrudnieni w PGO razem z nami podnoszą swoją efektywność i wartość dla organizacji.
Jeśli jesteś osobą, która chce się rozwijać, efektywnie wykorzystywać swój potencjał zawodowy i jednocześnie podzielasz nasze wartości to zapraszamy do złożenia aplikacji.

Działy zatrudnienia

W PGO możesz pracować na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez Kierownika po Dyrektora jednego z obszarów w następujących Działach:

 • Produkcja
 • Technologia
 • Handel
 • Marketing
 • Zaopatrzenie
 • Informatyka
 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Administracja

Lokalizacje

 • Katowice
 • Śrem
 • Piotrków Trybunalski
 • Gorlice

Aplikacje prosimy wysyłać za pośrednictwem przycisku Aplikuj. 

 

 

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGO S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 41 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych  prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez przez PGO S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 41 moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PGO S.A. z siedzibą w Katowicach 40-698, ul. Armii Krajowej 41, KRS 0000305325, Regon: 590722383, NIP: 771-23-74-309.
 2. Pani/Pana dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji będą przetwarzane:
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGO S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679- RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGO S.A.  (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy licząc od momentu wyrażenia niniejszej zgody. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PGO S.A., dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGO S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 2. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator zaleca wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych- RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych PGO S.A., który możliwy jest poprzez adres mailowy: odo.pgo@pgosa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 

 

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie