Doceniamy znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego spółki naszej Grupy aktywnie wspierają działania i misję Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju.

Zgodnie z myślą przewodnią Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju inwestycja w wiedzę, w wartości i potencjał ludzki daje społeczeństwu najwyższą korzyść. Dlatego inwestujemy nie tylko w rozwój osób aktywnych zawodowo, ale przede wszystkim prowadzimy działania wspierające dla dzieci i młodzieży.

Cele Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju:

 • prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej, w szczególności ukierunkowanej na pomoc dzieciom i młodzieży uczącym się poprzez zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju.
 • inicjowania i realizacji programów na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży dla ich wszechstronnego rozwoju, prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży, ukierunkowanej na wzrost poziomu wykształcenia i rozwój zainteresowań oraz wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym
 • pomoc w przygotowaniu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia młodzieży uczącej się,
 • inicjowania i prowadzenia działalności ekologicznej oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gmin wiejskich i miejskich oraz społeczności lokalnych w zakresie związanym ze wzrostem (intensyfikacją) funkcji społecznych, mieszkaniowych, turystycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • prowadzenie działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia;
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • wspomaganie i organizowanie programów wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie działalności kulturalnej, związanej m. in. z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • wspomaganiem i organizowaniem programów dotyczących turystyki i krajoznawstwa;
 • prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą:
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ustalonym w pkt. 1-18 powyżej.

Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju
ul. Moniuszki 1a
42-672 Wieszowa

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 00294837
NIP 9542619605,
REGON 240798176
e-mail: fundacja@tdjsa.pl

Szczegółowe informacje na temat działalności i zasad korzystania z pomocy udzielanej przez Fundację TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie