Struktura Akcjonariatu Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. zgodnie z otrzymanymi od podmiotów zobowiązanych zawiadomieniami o stanie posiadania akcji Spółki

Nazwa podmiotuLiczba akcjiUdział w głosach na WZA
TDJ Equity II Sp. z o.o.64 521 00067,0%
ING OFE6 291 0296,53%
AVIVA OFE5 210 3155,41%
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych5 007 9745,20%
Tomasz Domogała1 621 3711,68%
Pozostali13 648 31114,18%
Razem96 300 000100,0%

Kapitał zakładowy PGO S.A. wynosi 96.300.000 zł i dzieli się na 96.300.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda

DYWIDENDA  :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2017 r. podjęło Uchwałę nr 8 o podziale zysku za rok 2016, która przewiduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 35.631.000,00 zł tj. 0,37 zł na jedną akcję.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 96.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Emitenta będą przysługiwały w dniu 03 lipca 2017 r.
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 11 lipca 2017 r.

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie