Struktura Akcjonariatu Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. zgodnie z otrzymanymi od podmiotów zobowiązanych zawiadomieniami o stanie posiadania akcji Spółki

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w ogólnej liczbie akcjiLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów
TDJ Equity II Sp. z o.o.64 521 00067,00%64 521 00067,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny6 291 0296,53%6 291 0296,53%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander5 210 3155,41%5 210 3155,41%
Pozostali akcjonariusze20 277 65621,06%20 277 65621,06%
Razem96 300 000100,00%96 300 000100,00%

Kapitał zakładowy PGO S.A. wynosi 96.300.000 zł i dzieli się na 96.300.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda

DYWIDENDA  :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2017 r. podjęło Uchwałę nr 8 o podziale zysku za rok 2016, która przewiduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 35.631.000,00 zł tj. 0,37 zł na jedną akcję.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 96.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Emitenta będą przysługiwały w dniu 03 lipca 2017 r.
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 11 lipca 2017 r.

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie