Skonsolidowane wybrane dane finansowe20132014201520162017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)246 378293 777310 134298 845360 692
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)28 16622 70534 04725 3599 931
Zysk (strata) netto (tys. zł)21 70217 71038 15420 6006 870
Aktywa (tys. zł)303 976372 715378 549378 241418 729
Kapitał własny (tys. zł)193 093210 334249 317269 532244 060
Liczba akcji (szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 00096 300 000

 

Jednostkowe wybrane dane finansowe20132014201520162017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)9422 3846 6238 32914 182
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)(522)(188)(3 668)(3 145)(3 454)
Zysk (strata) netto (tys. zł)95610 0461 05938 6059 683
Aktywa (tys. zł)123 639228 126201 056217 612200 264
Kapitał własny (tys. zł)123 290133 333134 394172 999147 054
Liczba akcji (szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 00096 300 000

Wybrane dane finansowe – plik do pobrania

Informacja o obowiązujących w Spółce regułach dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

W zakresie zasad dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółka posiada regulacje wewnętrzne:

  • „Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych PGO S.A. z siedzibą w Katowicach” – przyjętą uchwałą przez Komitet Audytu;
  • „Politykę świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej w PGO S.A. z siedzibą w Katowicach” – przyjętą uchwałą przez Komitet Audytu;
  • „Procedurę wyboru firmy audytorskiej przez PGO S.A. z siedzibą w Katowicach” – przyjętą uchwałą przez Komitet Audytu;
  • „Instrukcję wyboru biegłego rewidenta w spółce PGO S.A.” – wprowadzoną zarządzeniem Prezesa Zarządu PGO S.A.

Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad wyboru oraz zasad rotacji firm audytorskich i kluczowego biegłego rewidenta zostały wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.).

 

Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez te samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego).

 

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie