Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Wybierając opcję ‚AKCEPTUJĘ’, potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

Poniższe informacje dotyczą pierwszej oferty publicznej akcji POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach i przeznaczone są wyłącznie dla:

  1. osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  2. osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i które są inwestorami kwalifikowanymi (w rozumieniu artykułu 2(1)(e) dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE).

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Prospekt emisyjny („Prospekt„) spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. („Spółka„) został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta obejmuje 96.300.000 akcji, w tym 41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2011 r.

Prospekt został opublikowany po raz pierwszy w dniu 6 lipca 2011 r. i w okresie ważności, w wersji elektronicznej, jest dostępny na stronie internetowej Spółki (pgosa.pl) oraz Oferującego (www.mercuriusdm.pl). Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości.

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz papierach wartościowych objętych Prospektem.

Niniejsza oferta publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Poza granicami RP Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, jak też z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1993 r., ze zmianami. Spółka, Wprowadzający, ani też żaden podmiot działający w ich imieniu lub na ich rachunek nie podjął, ani nie zamierza podejmować żadnych czynności, które mogłyby być uznane za ofertę publiczną akcji Spółki w jakimkolwiek państwie poza RP.

Papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Informacje zamieszone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami RP.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym, ryzykiem związanym z działalnością Spółki i jej Grupy Kapitałowej, oraz z otoczeniem, w jakim prowadzą działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale II Prospektu – Czynniki ryzyka. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu.

Akceptuję

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 832 18 00

pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie