Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. w dniu 19 października 2017 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PGO S.A. na dzień 19.10.2017 r.
 2. Projekty uchwał NWZ
 3. Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ oraz kandydatów do Rady Nadzorczej.
 4. Projekty uchwał NWZ po uwzględnieniu projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o  udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o  udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1.    41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2.    54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie