Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PGO S.A. na dzień 29.06.2018 r.
 2. Projekty uchwał ZWZ
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.
 4. Żądanie akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad ZWZ
 5. Zmieniony porządek obrad ZWZ

Formularze i wnioski

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba fizyczna
 2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad – osoba prawna
 3. Zawiadomienie o  udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba fizyczna
 4. Zawiadomienie o  udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – osoba prawna
 5. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba fizyczna
 6. Zgłoszenie projektu uchwały – osoba prawna
 7. Formularze do głosowania przez pełnomocnika

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 96.300.000 akcji dających łącznie 96.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
1.    41.760.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, dających 41.760.000 głosów
2.    54.540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 54.540.000 głosów

Kontakt

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41,
40-698 Katowice, Polska

KRS: 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 32 359 64 10
Fax +48 32 359 63 54
pgo@pgosa.pl

Wyślij zapytanie