ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2016
ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2016
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016
ZIP
Skonsolidowany skrócony raport śródroczny za I półrocze 2016
ZIP
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015
ZIP
Sprawozdanie za I półrocze 2015
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015
ZIP
Jednostkowy raport raport rocznyza 2015