ZIP
Jednostkowy raport roczny za 2016
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016
ZIP
Skonsolidowany skrócony raport śródroczny za I półrocze 2016
ZIP
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015
ZIP
Sprawozdanie za I półrocze 2015
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015
ZIP
Jednostkowy raport raport rocznyza 2015
ZIP
Skonsolidowany raport roczny za 2015
ZIP
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014