Nazwa podmiotu Liczba akcji Udział w głosach na WZA
Tomasz Domogała (bezpośrednio i wraz ze spółką zależną pośrednio - TDJ Equity II Sp. z o.o.) 80 477 215 100,00%
Razem 80 477 215 100,00%

Kapitał zakładowy PGO S.A. wynosi 80.477.215 zł i dzieli się na 80 477 215 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.