Nazwa podmiotu Liczba akcji Udział w głosach na WZA
TDJ Equity II Sp. z o.o. 64 521 000 67,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny 6 291 029 6,53%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 5 210 315 5,41%
Pozostali akcjonariusze 20 277 656 21,06%
Razem 96 300 000 100,00%

Kapitał zakładowy PGO S.A. wynosi 96.300.000 zł i dzieli się na 96.300.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Grzegorz Kozub

dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 32 832 18 00