Nazwa podmiotu Liczba akcji Udział w głosach na WZA
Tomasz Domogała (bezpośrednio i wraz ze spółką zależną pośrednio - TDJ Equity II Sp. z o.o.) 96 300 000 100,00%
Razem 96 300 000 100,00%

Kapitał zakładowy PGO S.A. wynosi 96.300.000 zł i dzieli się na 96.300.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.