Powiadamianie o transakcjach na akcjach, instrumentach dłużnych, instrumentach pochodnych lub innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych PGO S.A.

PGO S.A. jest emitentem, którego instrumenty finansowe (m.in. akcje, obligacje) zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych oraz w alternatywnych systemach obrotu. W związku z tym PGO S.A. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Zgodnie z Rozporządzenie MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze w PGO S.A. („Spółka”) tj. członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane, zobowiązane są do powiadamiania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na akcjach, instrumentach dłużnych, instrumentach pochodnych lub innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych emitowanych przez PGO S.A.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR „osoba blisko związana” oznacza:
a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem (w tym również małżonków pozostających w separacji; nie utrzymujących ze sobą kontaktów; nie zamieszkujących razem);
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym (w tym również dzieci niepełnoletnie);
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Do transakcji, które wymagają powiadomienia, oprócz transakcji zawieranych na własny rachunek przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w PGO S.A. oraz osoby blisko z nimi związane w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, zalicza się również zgodnie z art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR:
a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu;
b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to transakcje zawierane w ramach uznania;
c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( 1 ), w przypadku gdy:
i. ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą;
ii. ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz
iii. ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie.

Do celów lit. a) zastaw na instrumentach finansowych – lub podobny rodzaj zabezpieczenia – związany ze zdeponowaniem instrumentów finansowych na rachunku powierniczym nie musi być przedmiotem powiadomienia, chyba że i do czasu gdy taki zastaw lub inne zabezpieczenie zostanie wskazane jako zabezpieczenie konkretnego rodzaju kredytu.
O ile ubezpieczający objęty umową ubezpieczenia podlega wymogowi powiadamiania o transakcjach zgodnie z niniejszym ustępem, obowiązek powiadamiania nie dotyczy zakładu ubezpieczeń.

Procedura powiadamiania o transakcjach
1. Obowiązek powiadamiania Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na własny rachunek na akcjach, instrumentach dłużnych, instrumentach pochodnych lub innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych PGO S.A. mają osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce oraz osoby blisko z nimi związane.
2. Powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w 3 (trzy) dni robocze po dniu transakcji.
3. Obowiązek powiadamiania ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.
4. Powiadomienia dokonuje się przy użyciu formularza zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych PGO S.A. dostępnego TUTAJ
5. Objaśnienie sposobu wypełnienia formularza znajduje się w „Stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR” dostępnym TUTAJ
6. Kod LEI niezbędny do wypełnienia części 3 b formularza w zakresie danych Spółki (emitenta): 259400HF0WVZXVXEJQ21
7. Skan podpisanego powiadomienia należy przesłać do Spółki pocztą elektroniczną na adres: transakcje@pgosa.pl
8. Skan podpisanego powiadomienia należy przesłać do Komisji Nadzoru Finansowego pocztą elektroniczną na adres: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl